Program czyste powietrze

RZĄDOWY PROGRAM DOTACJI „CZYSTE POWIETRZE” 

 

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programujest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych (budynki istniejące) lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu, pod warunkiem że nie został zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (budynki nowobudowane). 

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 przy czym dofinansowania montażu źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych będzie realizowane tylko w odniesieniu do kosztów poniesionych do końca 2019r. Od 1 stycznia 2020r. będzie nadal istniała możliwość otrzymania dotacji na instalację wentylacji mechanicznej oraz pożyczki na panele fotowoltaiczne i instalacje solarne. 

NA CO?

 • Wymianę starych źródeł ciepła na pompę ciepłą lub inne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
 • Montaż lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej ody użytkowej,
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Docieplenie ścian budynków,
 • Wymianę stolarki zewnętrznej (drzwiowej i okiennej),
 • Zastosowanie instalacji solarnych (kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych),
 • Modernizację przyłącza elektrycznego jeżeli wynika to z potrzeb nowego źródła ciepła.
   

ILE?

Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny koszt, od którego będzie liczona dotacja to 53 000 złotych, z kolei minimalny koszt kwalifikowany do projektu wynosi 7 000 złotych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

1. Program jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych (budynki istniejące) lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu, pod warunkiem że nie został zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (budynki nowobudowane). 

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

2. Program będzie realizowany w latach 2018-2029 przy czym dofinansowania montażu źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych będzie realizowane tylko w odniesieniu do kosztów poniesionych do końca 2019r. Od 1 stycznia 2020r. będzie nadal istniała możliwość otrzymania dotacji na instalację wentylacji mechanicznej oraz pożyczki na panele fotowoltaiczne i instalacje solarne.

Wniosek dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki składamy na całe przedsięwzięcie, a okres w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane obejmuje daty od 01.01.2018 r. do 30.06.2029r. Należy przy tym jednak pamiętać że dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dotyczy wniosków złożonych do 30.06.2019r.). Po tej dacie rozpoczęcie przedsięwzięcia musi nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029r. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie ciągłym od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

3. Właściciele budynków istniejących mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

 • Wymianę źródła ciepła na pompę ciepła klasy energetycznej minimum A+ lub inne źródło spełniające warunki programu,
 • Montaż lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, której sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej zgodnie z PN_EN 308 wynosi powyżej 85%,
 • Zastosowanie instalacji solarnych i/lub kolektory słoneczne . Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów!
 • Modernizację przyłącza elektrycznego jeżeli wynika to z potrzeb nowego źródła ciepła,
 • Docieplenie ścian budynków,
 • Wymianę stolarki zewnętrznej.

4. Właściciele budynków nowobudowanych mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

 • Zakup i montaż pompy ciepła klasy energetycznej minimum A+ lub innego źródła ciepła spełniającego warunki programu pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku oraz pod warunkiem poniesienia kosztów zakupu i montażu tych urządzeń do 31 grudnia 2019 r.
 • Zastosowanie instalacji solarnych i/lub kolektory słoneczne. Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów!
 • Zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

5. Wysokość dofinansowania w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym waha się od 15 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII w Tabeli 2, wysokość dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od  osiągniętego przez Wnioskodawcę rocznego dochodu za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

6. Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur.

Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Ulgę termomodernizacyjną można otrzymać na:

1) wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), węzeł cieplny, kocioł gazowy kondensacyjny bądź kocioł olejowy kondensacyjny,

2) modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (np. instalacja ogrzewania podłogowego/grzejnikowego)

3) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

4) zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych,

5) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

6) docieplenie ścian budynków,

7) wymianę stolarki zewnętrznej.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Program nie przewiduje refundacji kosztów zakupu instalacji solarnych i/lub kolektorów słonecznych HEVELIUS, jednakże przewiduje możliwość udzielenia na ten cel pożyczki na preferencyjnych warunkach. Program uwzględnia też możliwość pozyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach na pozostałe koszty kwalifikowane, które nie będą mogły być objęte refundacją.

Oprocentowanie zmienne pożyczki to nie więcej niż WIBOR 3M  +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie. Maksymalny okres spłaty pożyczki może wynosić do 15 lat. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres jej spłaty).

8. Wniosek można składać za pomocą Internetu przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub w wersji fizycznej. Zgodnie z zaleceniami WFOŚiGW jeżeli zależy nam na sprawnym uzyskaniu decyzji najlepiej jest wypełnić wniosek w formie elektronicznej, przesłać go do WFOŚiGW, a następnie wydrukować i podpisany odręcznie dostarczyć do placówki właściwego WFOŚiGW. Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych przy czym procedura może wydłużyć się w przypadku konieczności uzupełnia wymaganych dokumentów przez wnioskodawcę. Procedura przewiduje możliwość dwukrotnego uzupełnienia dokumentów, wymaganych na etapie oceny tj. przed wizytacją dopuszczającą (do 15 dni roboczych każde uzupełnienie) oraz uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny tj. po wizytacji pracownika WFOŚiGW (do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę).

Do wniosku należy dołączyć między innymi takie dokumenty jak:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu poszczególnych domowników
 • Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki
 • Audyt energetyczny jeżeli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku. Audyt energetyczny nie jest obowiązkowy. Jest on niezbędny wtedy gdy ubiegamy się o dofinansowanie na poprawę izolacyjności ścian zewnętrznych, a ich stan faktyczny odbiega od standardu izolacyjności z jakim były wykonywane budynki z okresu jego budowy.