Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000, która reguluje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO.

Informujemy zatem, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pompy Ciepła Podhale Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 80A, wpisana do KRS pod numerem 0000544210, NIP 7352861199 REGON 123238539.

             Kontakt mailowy: biuro@pompyciepla-podhale.com.pl

             Kontakt telefoniczny: +48 182669226.

 1.  Mają Państwo prawa, w stosunku do danych osobowych, które Państwa dotyczą, czyli:
 • prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 •  prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są, ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO tj.:
 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w której Państwo są stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • kontaktu z Państwem,
 • sporządzenia oferty,
 • sporządzenia umowy,
 • wykonania zadań zawartych w ofercie/umowie,
 • obsługi powykonawczej m.in. przeglądów wykonanych instalacji, serwisowania, reklamacji.
 1. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane są przetwarzane wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym na użytek własny, a jedynie do realizacji naszych zadań potrzebnych do wywiązania się z umowy wobec Państwa.
 2. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich zostały zebrane oraz nie dłużej niż jest to określone prawem.

 

Z poważaniem

Pompy Ciepła Podhale Sp.  z o.o.